LPG Air Mixer (SNG SYSTEM)

    LPG Air Mixer là hỗn hợp của khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí nén, có thể thay thế tốt cho khí tự nhiên vì nó có tính chất đốt cháy tương tự như khí tự nhiên. LPG Air Mixer tạo ra do nhu cầu chính là thay thế hoăc làm dự phòng khi nhiên liệu chính là khí tự nhiên Natural Gas hay CNG có sự cố hoặc nguồn cung bị mất, giảm sản lượng.